Великобританія

1 замѣтка

Колонизація безъ страха и упрека

Простого сравненіе положенія поляковъ въ Россійской имперіи съ судьбой ирландцевъ въ XIX вѣкѣ показываетъ, какіе послѣдствія имѣетъ порабощеніе одного народа другимъ, когда колонизаціей занимаются тѣ, кто знаетъ въ этомъ дѣлѣ толкъ.